Wat doet Bureau Arbeidsinspectie?

Bureau Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op de naleving door werkgevers en werknemers van de arbeidswetgeving en daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten en richtlijnen en met de handhaving hiervan. Deze taken worden uitgevoerd door onze toezichthouders. De toezichthouder is de bedrijfsinspecteur die bij landsbesluit is aangewezen als toezichthouder conform art. 2 van de Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving (Lvbha).

Wat doen onze toezichthouders?

Ter uitvoering van hun taak kunnen de toezichthouders gebruik maken van een aantal bevoegdheden, die zijn neergelegd in art. 2 van de Lvbha. Het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening geeft de normen weer van de uitoefening van standaardtoezicht bevoegdheden. Zij mogen, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is:
a. inlichtingen vorderen;
b. inzage verlangen van zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers, hiervan kopieën maken of deze daartoe tijdelijk meenemen;
c. alle plaatsen betreden, met uitzondering van woningen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner;
d. woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner betreden, indien er een redelijk vermoeden bestaat dat deze een werkgever is.

DAO - Arbeidsinsinspectie

De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende Landsverordeningen:

⦁ Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. GT 14);
 Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten (AB 1989 no. GT 14);
⦁ Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18);
⦁ Vakantieverordening (AB 1993 no. GT 11);
 Landsverordening tot inschrijving van arbeidskrachten (AB 1994 no. GT 8);
⦁ Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26);
⦁ Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten (AB 2013 no. 21);
⦁ Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT  31);
⦁ Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33).

De toezichthouders controleren aan de hand van bovengenoemde landsverordeningen o.a.:

⦁ het aantal werknemers dat in dienst is van een bedrijf;
⦁ of een bepaald bedrijf in het bezit is van een arbeidslijst conform de Arbeidsverordening (waarop de dagelijkse werktijden en rusttijden zijn aangegeven);
⦁ of een bedrijf beschikt over een vakantieregister;
⦁ of een bedrijf beschikt over een personeelsregister;
⦁ of een bedrijf beschikt over een overwerkregister;
⦁ de loonhoogte, d.w.z. of een bedrijf minstens het minimumloon uitbetaalt;
⦁ of de vergunningsplichtige arbeid verricht in overeenstemming met de voorwaarden verbonden aan de verblijfsvergunning:
a. of een vergunning geldig is;
b. of een vergunningsplichtige werknemer te werk gesteld is in de functie zoals vermeld op de verblijfsvergunning.

Wat houdt een inspectie in?

Werkwijze arbeidsinspecties

De arbeidsinspecties zullen in principe onaangekondigd plaatsvinden. Soms is het evenwel gewenst dat inspecties worden aangekondigd als een vorm van preventief optreden. Is zulks het geval dan wordt vooraf een afspraak gemaakt met de bedrijfsleiding. Dit kent zijn voordelen. De werkgever krijgt de gelegenheid om orde op zaken te stellen in eigen huis en bij voorbaat alle nodige documenten bij elkaar te vergaren. Het kan er ten tweede toe leiden dat het bedrijf/branche zich gaat voorbereiden op het stellen van vragen aan de toezichthouder, naar aanleiding van onduidelijkheden in de wet.

Legitimatie en mededeling doel inspectie

De toezichthouder legitimeert zich, voorafgaand aan de toezichtuitoefening, tegenover degene die daaraan wordt onderworpen. Indien de toezichthouder tevens bijzonder opsporingsambtenaar is, doet hij daarvan bij de legitimatie mededeling. De legitimatiepas, is voorzien van een foto van de toezichthouder, diens naam en hoedanigheid en de dienst waarvoor hij werkzaam is. De toezichthouder doet tevens mededeling van het doel van zijn bezoek. Hierbij maakt de toezichthouder slechts gebruik van zijn bevoegdheid voor zover dat nodig is voor de vervulling van zijn toezichttaak. Hij weerhoudt zich dus van toezichttaken welke niet vallen onder zijn controlebevoegdheden conform zijn benoemingsbesluit.

Waar moet ik aan voldoen als werkgever?

Voor de komende jaren worden aan de volgende taakvelden een hoge prioriteit toegekend te weten: het handhaven van de Arbeidsverordening 2013, de Landsverordening Minimumlonen, de Landsverordening terbeschikkingstelling arbeidskrachten en de Vakantieverordening. Met name toezicht op de naleving van de specifieke bepalingen ter zake:

• het niet nakomen van de bijzondere verplichtingen voor de werkgever(art. 28- 31 Arbeidsverordening 2013);
• de structurele overschrijding van de maximale arbeidsduur in combinatie met het gebrek aan het betalen van de  overwerkvergoeding (art. 8 juncto art. 13 juncto art. 16  Arbeidsverordening 2013);
• de onderbetaling van het minimumloon(art. 9 Lv Minimumlonen);
• de overschrijding van de maximale terbeschikkingstellingstermijn (art. 5 Lv tbs arbeidskrachten);
• het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zonder de vereiste vergunning (art. 2 Lv tbs arbeidskrachten);
• het niet toekennen van de jaarlijkse vakantiedagen en/of het niet nakomen van de vakantieaanspraken en de uitbetaling van niet genoten vakantiedagen (art. 2, 9 en 10 Vakantieverordening);
• het laten verrichten van kinderarbeid (art. 19 Arbeidsverordening 2013);
• het laten verrichten van gevaarlijke arbeid door jeugdigen (art. 20 Arbeidsverordening 2013).

Indien er overtredingen worden geconstateerd tijdens een arbeidsinspectie, kan dit leiden tot een bestuurlijke sanctie voor de werkgever.

Welke formulieren moet u als werkgever in orde hebben?

U dient in het bezit te zijn van de volgende formulieren:

⦁ Arbeidslijst;

De werkgever dient dit modelformulier in te vullen en levert een uitgeprinte versie (hard copy) persoonlijk aan de DAO. Er wordt gecontroleerd of de door de werkgever ingevulde arbeidslijst niet indruist tegen de wettelijke bepalingen. De werkgever wordt gebeld zodra de gecontroleerde arbeidslijst klaar is om op te halen. De arbeidslijst dient op de werkplek, op een toegankelijke plek (voor alle werknemers) opgehangen te worden.

⦁ Personeelsregister;

De werkgever heeft de verplichting dit modelformulier elk jaar digitaal in te vullen waarin ten minste de namen, geboortedata, nationaliteit en functies van de werknemers in de onderneming alsmede de personeelsbehoefte van de onderneming voor het navolgende  kalenderjaar vermeld staan. Dit formulier dient digitaal verstuurd te worden aan arbeidsmarktonderzoekaruba@gmail.com. Voor meer informatie over het personeelsregister kunt u contact opnemen met een functionaris van Bureau Arbeidsmarktonderzoek op telefoonnummer 523-7720.

⦁ Overwerkregister;

De werkgever heeft de verplichting dit modelformulier elke maand in te vullen indien een werknemer extra uren werkt. Het formulier dient de juiste informatie te bevatten van het verrichte overwerk en de betaling hiervan aan de werknemer. Het overwerkregister dient te allen tijde up- to -date beschikbaar te zijn en moet tot 12 maanden teruggaan voor het geval de arbeidsinspectie dit formulier opvraagt voor controledoeleinden.

⦁ Vakantieregister;

De werkgever is belast met het opstellen en het bijhouden van dit formulier. Het vakantieregister geeft het verleende aantal vakantiedagen aan per jaar en het genoten resp. resterende saldo aan vakantiedagen van de werknemer. Dit formulier dient te allen tijde beschikbaar te zijn en moet tot 24 maanden teruggaan voor het geval de arbeidsinspectie dit formulier aanvraagt voor controledoeleinden.

⦁ Loonstroken werknemers;

De werkgever is verplicht tot afgifte van een loonstrook aan de werknemer bij iedere loonbetaling. Voor de werknemer moet duidelijk zijn wat het uitbetaalde bedrag aan loon is en de componenten ervan. Bij een arbeidsinspectie kunnen kopie loonstroken van alle werknemers worden gevraagd ter controle van het minimumloon.

Moet ik meewerken aan een arbeidsinspectie?

Iedereen is verplicht alle medewerking te verlenen aan de toezichthouder. In geval van weigering, vordert de toezichthouder medewerking van de persoon of bedrijf onder vermelding van de medewerkingsplicht. Wordt alsnog niet aan de gevorderde medewerking voldaan dan wordt, zo nodig, de sterke arm ingeroepen d.i. het Korps Politie Aruba (KPA).

Wat als ik er niet ben als eigenaar of manager?

Indien tijdens een inspectie de eigenaar of de manager niet aanwezig is in verband met bijvoorbeeld vakanties, buitenlandse verplichtingen e.d., is het van belang dat er een machtiging achterblijft voor iemand die het bedrijf gaat vertegenwoordigen tijdens de afwezigheid van de eigenaar of de manager. Tevens is het van belang dat er contactgegevens achterblijven van de eigenaar of de manager. Daarnaast zal in geval van afwezigheid van een eigenaar, manager of gemachtigde persoon een oproepingskaart worden achtergelaten en dient de aangewezen persoon met spoed contact opnemen met de toezichthouder voor een afspraak.

Heeft u (nog) vragen of klachten?

Mocht u nog vragen hebben, stuur ons een e-mail naar arbeidsinspectie@aruba.gov.aw  of bel ons op 523- 7720 en vraag naar een functionaris van Bureau Arbeidsinspectie.