Het Europees Sociaal Handvest (ESH):

Het Europees Sociaal Handvest (ESH) is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het ondertekend hebben en in 1961 opgesteld. Via een overkoepelend mechanisme wordt maximale naleving gegarandeerd. Niettemin zijn de meeste artikelen als aanbevelingen of streefdoel geformuleerd, niet als bindende voorschriften. Nederland stemde in 2004 in met de laatste versie van het ESH. Land Aruba, als onderdeel van de Koninkrijk der Nederlanden, is verbonden aan bepaalde ESH artikelen.

In 2006 werd het ESH rapportagesysteem herzien en onderverdeeld in vier thematische groepen, te weten:

  • Groep 1: Werkgelegenheid, opleiding en gelijke kansen;
  • Groep 2: Gezondheidszorg, sociale zekerheid en sociale bescherming
  • Groep 3: Arbeid srechten
  • Groep 4: Kinderen, gezinnen, migranten

Elk lidstaat dient op jaarbasis over te rapporteren over de bepalingen met betrekking tot één van de vier thematische groepen op jaarbasis. Elke bepaling van het Handvest moet om de vier jaar gerapporteerd worden.

Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR):

Het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) controleert of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. Het comité bestaat uit vijftien onafhankelijke, onpartijdige leden gekozen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Een zittingsperiode van een comité duurt zes jaar en mag maximaal één keer verlengd worden. De aangesloten staten moeten één keer per jaar een rapport maken waarin staat hoe ze (enkele van) de voorschriften in de praktijk brengen.

Schending van de regels :

Bij schendingen van de regels kunnen de volgende partijen een klacht bij het ECSR indienen:

  • de ETUC, UNICE en IOE
  • niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), met adviesstatus bij de Raad van Europa, die op een door het regeringscomité opgestelde lijst staan
  • werknemersorganisaties en vakbonden in aangesloten landen
  • nationale NGO’s (in staten die dit ook hebben aanvaard)

Gevolgen van de toepassing van het Handvest zijn in diverse staten. Als gevolg van het hierboven beschreven toezichtsmechanisme, voeren staten vele veranderingen door in hun nationale wetgeving of praktijk om de situatie in overeenstemming te brengen met het Handvest. Details hierover (en van actuele ontwikkelingen) kunnen in de “country factsheets” (landeninformatie) geraadpleegd worden, te vinden op de website.

Waar is nadere informatie over het Handvest te vinden?