• Juridische positie oproepkrachten geregeld (art. 1613 aa BWA)

In geval arbeid wordt verricht gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden, en 20 uren per week dan wel 80 uren per maand is sprake van een arbeidsovereenkomst. Wel moet er sprake zijn van een gezagsverhouding.

 • Een wijzigingsbeding in een arbeidsovereeenkomst is nietig (art. 1613h BWA)

Een wijzigingsbeding die de werkgever de bevoegdheid geeft in arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarden dan wel de overeengekomen arbeidsomvang te wijzigen, is nietig.

 • Pensioenbeding (art. 1613x BWA)

Een pensioenbeding is een bepaling inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van een pensioenleeftijd door de werknemer. Een pensioenbeding is alleen rechtsgeldig voor arbeidsovereenkomsten aangegaan na 1 april 2013. In geval een werknemer gebruik wil maken van ‘flex pensioen’ wordt de pensioenleeftijd bereikt op de dag waarop de opschorting van het recht op ouderdomspensioen is geëindigd.

 • Mannelijke werknemer 2 dagen kraamverlof (art. 1614 cd BWA)

Een mannelijke werknemer heeft na de bevalling van zijn echtgenote of partner, met wie hij duurzaam samenleeft, recht op verlof met behoud van loon gedurende twee dagen waarop hij arbeid dient te verrichten. Het paar moet wel ingeschreven staan op hetzelfde adres als de baby bij het bevolkingsregister.

 • Loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte en ongeval (art. 1614d BWA)

De werknemer heeft aanspraak op volle loon indien arbeid niet wordt verricht wegens ziekte of ongeval voor ten minste 6 weken.

 • Verplichting werkgever verstrekken loonstrook (art. 1614pa BWA)

De werkgever is verplicht om aan de werknemer een loonstrook te verschaffen inhoudende het loonbedrag, de bedragen waaruit het loonbedrag is samengesteld, de bedragen die op het loon zijn ingehouden zoals belasting en verzekeringspremies, de termijn waarover het loon is berekend en de overeengekomen arbeidsduur.

 • Bescherming werknemer tegen gevaren (art. 1614x BWA)

Naast de werkgever is ook degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, arbeid laat verrichten door iemand waarmee hij geen arbeidsovereenkomst heeft, verplicht de werknemer te beschermen tegen gevaren op de werkplek.

 • Gelijke behandeling man en vrouw (art. 1614zb BWA)

Werkgever maakt geen onderscheid tussen mannen en vrouwen bij aangaan arbeidsovereenkomst, verstrekken onderricht, in arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsomstandigheden, etc.

Onderscheid kan worden gemaakt indien het bijv. betreft bedingen die betrekking hebben op de bescherming van de vrouw voornamelijk bij zwangerschap of bevalling.

 • Verbod intimidatie en seksuele intimidatie (art. 1614 zc)

De werkgever draagt ervoor zorg dat de werknemer niet wordt geïntimideerd dan wel seksueel wordt geïntimideerd op de werkplek.

 • Overgang van onderneming (art. 1615db BWA)

Er is sprake van overgang van onderneming indien een overgang plaatsvindt ten gevolge van een overeenkomst, fusie of splitsing van een economische eenheid die haar identiteit behoudt.
De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemers gaan van rechtswege over op verkrijger.

De ‘oude’ werkgever is gedurende een jaar na overgang hoofdelijk verbonden, naast verkrijger, voor nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst vóór de overgang.

 • Overgang in geval van faillissement (art. 1615dg BWA)

Er geldt een inspanningsplicht op degene die de failliete onderneming overneemt, de bedrijvigheden van een failliete onderneming overneemt dan wel na faillissement voortzet om zoveel mogelijk werknemers, die ten tijde van faillietverklaring in dienst waren, een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Niet nakomen van de inspanningsplicht maakt degene die de onderneming overneemt schadeplichtig. De inspanningsplicht is van kracht voor 1 jaar vanaf datum faillietverklaring.

 • Uitbreiding opzegverboden (art. 1615h BWA)

Het is verboden om een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen tijdens ziekte van de werknemer, tijdens zwangerschap van de werknemer, tijdens bevallingsverlof alsook na werkhervatting gedurende 6 weken na bevallingsverlof, wegens lidmaatschap van een vereniging van werknemers, wegens huwelijk van de werknemer, wegens een overgang van onderneming en wegens het weigeren te werken op zondag (tenzij werknemer gehouden is ploegenarbeid te verrichten).

 • Opzegtermijnen (art. 1615i BWA)

Opzegtermijn werkgever: Opzegtermijn werknemer: 1 maand

<5 jaar: 1 maand

>5 – <10 jaar: 2 maanden

>10 – <15 jaar: 3 maanden

>15 jaar: 4 maanden

De opzegtermijn van de werkgever kan worden verkort (bij cao) maar kan nooit korter zijn dan een betalingstermijn. De opzegtermijn voor de werknemer kan worden verlengd (schriftelijk) maar mag niet langer zijn dan 6 maanden en wordt de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele dan die voor de werknemer. Deze opzegtermijn voor de werkgever kan worden verkort (cao) echter de opzegtermijn voor de werkgever mag niet korter zijn dan die voor de werknemer.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen of meer informatie nodig? Gebruik onze online contact formulier om contact met ons op te nemen.