•     Verhoging inkomensgrens voor toepassing AV 2013 (art. 3 AV 2013)

De inkomensgrens voor de toepasselijkheid van de AV 2013 is verhoogd naar 2 x minimumloon
(Afl. 1636,70) = Afl. 3.273,40 per maand of Afl. 39.280,80 per jaar. Dit wil zeggen dat de werknemers die bovengenoemd salaris of minder verdienen, beschermd worden door de Arbeidsverordening.

UPDATE 2019:

Per 1 januari 2019 is het factor vastgesteld op 2.5. De minimumlonen zijn per 1 mei 2019 aangepast. Het bedrag van ‘afl. 1.636,70’ wordt vervangen door ‘afl. 1.762,48’, het bedrag ‘afl. 3.273,40’ door ‘afl. 4.406,20’ en het bedrag ‘afl. 39.280,80’ door ‘afl. 52.874,40’.

  •     Verruiming werktijden (art. 10 AV 2013)

Een werknemer kan arbeid verrichten tussen 06.00 en 24.00 mits rekening wordt gehouden met het maximale aantal werkuren per dag. In een 6-daagse of 5-daagse werkweek kan maximaal 8 uren per dag arbeid worden verricht. In een werkweek van 4 dagen of minder kan maximaal 9 uren per dag arbeid worden verricht.

  •    Introductie ploegenarbeid (art. 1 en art. 11 AV 2013)

Ploegenarbeid is arbeid waarbij een werknemer middels een werkrooster wordt ingedeeld om op verschillende dagen en tijdstippen arbeid te verrichten en welke noodzakelijk is gezien de aard van de onderneming. De werktijden kunnen variëren tussen 06.00 en 24.00 á 100%, zondag is niet automatisch de rustdag en de werknemer kan op 6 feestdagen worden ingeroosterd á 200%. Directeur DAO (art. 34 AV 2013) kan bepalen welke arbeid niet als ploegenarbeid wordt beschouwd (voor meer informatie wordt verwezen naar het persbericht van de DAO over het beleid per 1 januari 2014 omtrent welke sectoren  ploegenarbeid kunnen toepassen).
Voor de sectoren die geen ploegenarbeid in de zin van de AV 2013 kunnen toepassen zoals supermarkts en detailhandel blijft gelden dat de zondag de officiële rustdag is alsook de 11 officiële feest- of herdenkingsdagen. Indien de werknemer wordt gevraagd om te werken is dit op basis van overwerk en heeft de werknemer recht op 200% op zondag en 250% op feest- of herdenkingsdagen.

  • Ten minste 11 uren rusttijd tussen 2 diensten (art. 10 AV 2013)

Tussen 2 diensten moet er sprake zijn van ten minste 11 uren rusttijd. Voor de sector volcontinu  geldt indien arbeid in nachtdienst wordt verricht een rusttijd van 12 uren indien de dienst voor 2 uur s’ nachts afloopt en 14 uren indien de dienst na 2 uur s’ nachts afloopt (art. 26 AV 2013).

  • Codificatie 4th Sunday (art. 11 AV 2013)

Alle werknemers die onder de inkomensgrens vallen van de AV 2013 en voor wie de zondag een normale werkdag is (ploegenarbeid/horeca/continu), hebben recht op ten minste 1 zondag vrij per maand. De werkgever is verplicht om een werkschema op te stellen zodat de rustdag van de werknemer een keer per maand op de zondag is. Vaststelling van de maandelijkse zondag mag geen gevolgen hebben voor de hoogte van het overeengekomen loon. Bovendien mag de werkgever niet met de vaste rustdag van de werknemer gaan schuiven en de werknemer meer dan 6 dagen achtereenvolgend laten werken om aan deze regel te voldoen.

  • Verhoging compensatie voor overwerk (art. 16 AV 2013)

AV 2013 introduceert verschillende categorieën overwerk, dat tot een maximum van 250% kan opsommen. Op het moment dat een werknemer overwerk verricht, heeft hij/zij recht op een overwerktoeslag van 50%. Afhankelijk van de dag of tijd waarop overwerk wordt, verricht kan de werknemer nog 25%, 50% of 100% extra overwerktoeslag op zijn salaris ontvangen. Indien de werknemer bijvoorbeeld op de halve dag vrij per week arbeid verricht, heeft hij/zij recht op een overwerktoeslag van 175%.

  • Toepasselijkheid AV 2013 op huishoudelijk personeel (art. 23 AV 2013)

Regels AV 2013 is ook van toepassing op het huishoudelijk personeel in dienst van natuurlijke personen. Voor huishoudelijk personeel geldt een maximale arbeidsduur van 55 uren per week waarvan maximaal 8 uur zwaar werk per dag, één rustdag per week, feest- of herdenkingsdagen zijn rustdagen en wordt de overwerktoeslagen geregeld.

  • Consignatiedienst en nachtarbeid wordt geregeld (art. 25 y art. 26 AV 2013)

Indien de werknemer arbeid verricht gedurende consignatie wordt dit aangemerkt als overwerk en de werknemer ontvangt een maandelijkse toelage indien hij/zij ingeroosterd wordt voor consignatiedienst. Nachtdienst wordt gemaximeerd 14 keer in een periode 4 weken, tenzij nachtarbeid voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden. Ook wordt de minimale rusttijd tussen de diensten geregeld.

  • Verzoek DAO om overwerkvergunning komt te vervallen

De werkgever is niet meer verplicht om vooraf een overwerkvergunning bij de DAO aan te vragen.  De werkgever mag de werknemers indien noodzakelijk overwerk laten verrichten. Om te voorkomen dat de werkgever misbruik hiervan gaat maken, wordt het bijhouden van een overwerkregister verplicht. Het register moet over ten hoogste afgelopen 12 maanden worden bijgehouden en moet op verzoek van Directeur DAO binnen 1 week worden verzonden om controledoeleinden over bijvoorbeeld het voldoen door de werkgever aan de maximale toegestane arbeidsduur, compensatie voor overwerk en het verbod van structureel overwerk.

  • Ingaande 1 januari 2014: Arbeidstijdenbesluit horeca en casino

Voor de sectoren horeca en casino geldt een maximale arbeidsduur van gemiddeld 45 uren per week over een periode van 12 maanden, met een maximum van 9 uren per dag. Over een periode van 4 weken geldt een arbeidsduur van maximaal 48 uren per week. De werknemer met een arbeidsduur van meer dan 45 uren per week behoudt zijn/haar aanspraak op de overeengekomen loon (loon blijft op jaarbasis gelijk). Verder wordt geregeld dat de rustdag van de werknemer eenmaal per maand op een zondag moet vallen, indien de werknemer meer dan 6 uren arbeid verricht heeft hij/zij recht op een pauze van ten minste 30 minuten alsmede het recht op een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uren tussen twee opeenvolgende diensten.