Wat doet Bureau Arbeidsgeschillen?

Bureau Arbeidsgeschillen (BAG) is een afdeling, dat ressorteert onder de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO). DAO bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het beleidsgedeelte: de Directeur en de directie staf
  • Het onderzoeksgedeelte: het Bureau Arbeidsmarktonderzoek
  • Het uitvoeringsgedeelte: het Bureau Arbeidsinspectie en het Bureau Arbeidsgeschillen

BAG bestaat uit de subafdelingen Arbeidsgeschillen en Ontslag. BAG heeft tot taak het toezicht houden op de Arubaanse wetgeving, de landsverordeningen, de veiligheid en het adviseren van werkgevers en werknemers op dit gebied.

Het Bureau Landsbemiddelaar werd op 1 juni 2004 een officieel bureau. Het Bureau was toen onderverdeeld in de functies van Landsbemiddelaar, Bemiddelaar Arbeidsgeschillen, Medewerker Ontslag, Secretaris, Administratief Medewerker en een Receptioniste.

Op 12 december 2006 is het Bureau opgesplitst in het Bureau Landsbemiddelaar en het Bureau Arbeidsgeschillen (BAG). BAG bestaat uit de subafdelingen Arbeidsgeschillen en Ontslag. BAG kent de functies van Hoofd Bureau Arbeidsgeschillen, Bemiddelaar Arbeidsgeschillen, Medewerker Ontslag, Administratief Medewerker en Receptioniste.

Het doel van het Bureau Arbeidsgeschillen (BAG) is het bemiddelen tussen de werkgever en de werknemer, het toezicht houden op de uitvoering van de Arubaanse arbeidswetgeving en de bij landsverordeningen bepaalde wettelijke vereisten ten aanzien van arbeidsomstandigheden en –veiligheid en het adviseren van werkgevers en werknemers ter zake.

Wat doet de afdeling Arbeidsgeschillen?

De (sub)afdeling Arbeidsgeschillen is belast met het voorkomen en oplossen van individuele arbeidsgeschillen door middel van bemiddeling tussen werkgevers en werknemers. De afdeling is niet alleen belast met het bemiddelen, maar de dienstverlening bestaat ook uit alleen informatie geven. In diens geval geeft de bemiddelaar informatie, begeleiding en advies aan de werknemer, zonder contact op te nemen met de werkgever.

Wat is de werkwijze en procedure van deze afdeling?

  • Melding werkgever/werknemer

De receptionist ontvangt bij de balie, de partij die een arbeidsgeschil heeft gekregen met zijn wederpartij (dit kan zijn de werkgever of de werknemer). Of de partij die alleen komt voor informatie.

  • Intake werkgever/werknemer

Aan het begin van het intakegesprek worden eerst de personalia en andere relevante kenmerken van de aanmelder genoteerd op een voorbedrukt meldingsformulier. De bemiddelaar vraagt doorgaans naar een arbeidsovereenkomst, huishoudelijk reglement of cao. Deze documenten of juist het ontbreken ervan zijn zeer belangrijk bij de bepaling van de rechten en plichten van partijen en voor een goede analyse van het arbeidsgeschil. Ontbreekt namelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst, dan zal de bemiddelaar op basis van de omstandigheden van het geval moeten bepalen of überhaupt sprake is van een (mondelinge) arbeidsovereenkomst. Is het oordeel positief, dan vindt de bemiddeling normaal doorgang. Is het oordeel negatief, dan is er weliswaar sprake van een geschil op basis van aanneming van werk of de overeenkomst van opdracht. Nadat de bemiddelaar de nodige informatie heeft vergaard, krijgt de aanmelder de kans om aan te geven wat de aanleiding is van het arbeidsgeschil en welke acties reeds genomen zijn op basis van dit geschil. Hierbij worden aanvullende documenten, zoals salarisstrookjes, waarschuwingen, telegrammen, ontslagbrieven etc. gekopieerd en aan het dossier toegevoegd.

  • Informatie verzamelen

Na het gesprek met de aanmelder wordt door de bemiddelaar informatie verzameld over het specifieke arbeidsgeschil. Te alle tijden worden de wet (het Burgerlijk Wetboek van Aruba, de Arbeidsverordening en aanverwante besluiten, de Vakantieverordening, de Landsverordening beëindigingsovereenkomsten, Landsverordening minimumlonen, de Cessantiaverordening etc.) en relevante jurisprudentie geraadpleegd. Daarnaast kunnen andere interne bronnen van informatie hulp bieden, zoals de Juridisch Beleidsmedewerksters en de hoofden van de diverse uitvoeringsafdelingen van DAO.

  • (Voorlopig) Advies

Op basis van de informatie van de aanmelder wordt hij door de bemiddelaar een voorlopig advies gegeven over zijn rechten en plichten met betrekking tot het onderhavige geschil. Het verloop van het gesprek, inclusief het advies van de bemiddelaar, wordt schriftelijk vastgelegd. Het advies is voorlopig, omdat het gebaseerd is op de enkele verklaring van de aanmelder. Dit wordt ook aan laatstgenoemde verteld.

  • Verdere bemiddeling

Na het advies wordt het aan de aanmelder overgelaten of hij het daarbij wil laten of dat hij prijs stelt op verdere bemiddeling. Van belang is de aard van het geschil.

Geen bemiddeling

Betreft het een gewone arbeidsgeschil, waarbij geen sprake is van beëindiging van het dienstverband en kiest de aanmelder om niet door te gaan met de bemiddeling, dan wordt de zaak afgerond en wordt het dossier bewaard. De aanmelder ziet hier, op basis van het voorlopig advies van de bemiddelaar, af van verdere behandeling en gaat terug naar het werk.

Verdere bemiddeling

Kiest de aanmelder voor bemiddeling door de bemiddelaar, dan zal de bemiddelaar contact opnemen met de wederpartij voor een gesprek (in persoon/telefonisch). Tijdens dit gesprek krijgt de wederpartij de kans om zijn versie naar voren te brengen, onder eventuele overlegging van de nodige documenten. Deze worden toegevoegd aan het dossier. Ook de wederpartij wordt tijdens het gesprek gewezen op zijn rechten en plichten met betrekking tot het geschil. Het verloop van dit gesprek, inclusief het advies van de bemiddelaar, wordt eveneens schriftelijk vastgelegd.

  • (Compromis)voorstel

Aan de hand van de vastgelegde verklaringen van beide partijen en vergaarde informatie wordt een voorstel gedaan ter oplossing van het geschil. Gaan partijen in op het voorstel, dan is het geschil opgelost en wordt de zaak gesloten. Gaat één der partijen of gaan beide partijen niet in op het voorstel, dan zal de bemiddelaar alsnog een compromisvoorstel doen in eenzelfde gesprek met beide partijen. Op de bemiddelaar rust immers een inspanningsverplichting om het geschil zelf op te lossen dan wel partijen te bewegen om de zaak minnelijk te schikken.

  • Verwijzing KRB

Lukt het door middel van het compromisvoorstel evenmin om het geschil op te lossen, dan zal de werkgever worden geadviseerd om op eigen houtje juridische assistentie op te zoeken, terwijl de werknemer als ingezetene van het Land Aruba al of niet op eigen verzoek de mogelijkheid wordt gewezen van kosteloze rechtskundige bijstand (KRB) via de Directie Sociale Zaken.

 

Wat doet de afdeling Ontslag?

BAG is eveneens belast met de feitelijke uitvoering van de Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten. Deze landsverordening bepaalt dat het de werkgever verboden is de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder toestemming van de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek. De medewerker ontslag verricht werkzaamheden in het kader van de behandeling van aanvragen voor ontslagvergunningen en coördineert het traject. De medewerker toetst de aanvragen aan de wettelijke regelingen, de gevolgde procedures en de rechtmatigheid van de aanvragen. De medewerker bewaakt de juridische tijdslimieten en zorgt ervoor dat de verkregen informatie aan de ontslagcommissie toekomt.

Klik hier verdere informatie over de werkwijze van BAG:

Algemene Richtlijnen van Bureau Arbeidsgeschillen