The International Labour Organisation (ILO )

Doel van de ILO:

De ILO werd opgericht vanuit het idee dat een duurzame vrede niet mogelijk zou zijn zonder sociale rechtvaardigheid. Om sociale rechtvaardigheid te bereiken heeft de organisatie vier hoofddoelstellingen geformuleerd: het bevorderen van het recht op werk, het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en voor vrouwen, het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid, én het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid.

Werkwijze van de ILO:

De ILO probeert door het aannemen van conventies en aanbevelingen de verschillende doelstellingen in bindende normen vast te leggen. Daarvoor wordt ieder jaar in juni een internationale conferentie belegd in Genève. Conventies en aanbevelingen worden daar met meerderheidsbesluiten vastgesteld.

Het bijzondere is dat iedere lidstaat niet alleen vertegenwoordigd wordt door regeringsvertegenwoordigers. Iedere lidstaat zendt een delegatie van vier personen. Naast twee vertegenwoordigers van de regering heeft iedere delegatie een lid namens de nationale werkgeversorganisaties en een lid namens de werknemersorganisaties. Die vertegenwoordigers zijn vrij om samen met werkgevers of werknemersvertegenwoordigers van andere lidstaten mee te stemmen.

Voordat conventies en aanbevelingen van de ILO bindend kunnen worden moeten deze wel door de lidstaten worden geratificeerd. Land Aruba is gebonden aan 33 ILO verdragen ( zie toegevoegde bijlage).
De ILO heeft in 2012 de Engelsman en vakbondsman, de heer Guy Ryder, gekozen als opvolger van de huidige topman Somavia. De Internationale Arbeidsorganisatie ontving in 1969 de Nobelprijs voor de Vrede.

Waar is nadere informatie over de ILO te vinden?

  • Website van ILO,met betrekking tot het raadplegen van alle ILO verdragen, nationale rapporten (inclusief van Land Aruba) en landeninformatie.
  • ILO – database voor land Aruba;