Inspectie

Het Bureau Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op de naleving door werkgevers en werknemers van de arbeidswetgeving en daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten en richtlijnen en met de handhaving hiervan. De opsporingsbevoegde bedrijfsinspecteurs kunnen bij constatering van een strafbaar feit de schuldige werkgever of werknemer sanctioneren (waarschuwing last onder dwangsom of bestuurlijke boete).